Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój

Pokój, dnia 18 grudnia 2007 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POKÓJ


    Na podstawie art. 19  ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój. Miejsce wyłożenia: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 10. Okres wyłożenia: 21 dni, od 19 grudnia 2007 r. do 08 stycznia 2008 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Pokój.
    Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Pokój mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnoszącego, w okresie wyłożenia projektu założeń, to jest do dnia 08 stycznia 2008r.
    Rada Gminy Pokój uchwali założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.Wójt Gminy             

(-) Barbara Zając         Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 18.12.2007 r.
Wersja XML