Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – CP4N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. ...
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. ...

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Uzgodnienie zasadności podania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości,
 3. Wycena nieruchomości przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego.
 4. Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i podanie go do publicznej wiadomości - wykaz ten wywiesza się na tablicy informacyjnej urzędu na okres 21 dni, a informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zamianę nieruchomości.
 2. odpis z Księgi Wieczystej.
 3. dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

proces zamiany nieruchomości trwa do 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
 2. Uchwała XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Pokoju z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

Formularze do pobrania:

brak

Wersja XML