Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia , rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego – AP6N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 33
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 33

Sposób załatwienia spraw:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

- podanie i dokumenty określające trudną sytuację finansowa osoby fizycznej (np. odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o zarobkach) lub osoby prawnej (dokumentacja, na podstawie której rozlicza się z Urzędem Skarbowym).

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

 1. 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W sprawach wymagających przeprowadzenie dodatkowego postępowania nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój. 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 29. 08. 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. Nr 137, poz. 749 zezm.).
 2. Ustawa z dn. 26.11.1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz. U. z 1998 r., Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).
 3. Przepisów z ust. z dn. 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.  404) oraz pkt. 3, art. 1, ust. 1; art. 3 i 4 rozporządzenia komisji (UE) nr . 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawnie stosowania art. 107 i 108 traktat o funkcjonowaniu Unii europejskiej o pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE seria L352/9 z 24.12.2013 r.).

Formularze do pobrania:

1. Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika

2. NIE - Oświadczenie o ponoszonych kosztach przez podatnika w przypadku ulgi dot. Podatku rolnego:

3. Formularz informacji przedst. przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzedzających rok bieżący

Wersja XML