Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek gminy

nowa podstrona, dodana 2004-07-12

Własność i inne prawa majątkowe należące do gminy stanowią jej mienie komunalne. Sposoby nabycia mienia komunalnego wymienia ustawa z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników
majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.
Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo
wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo
z inną upoważnioną przez wójta osobą. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z
mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie.informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 12.07.2004r.
Wersja XML