Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów (...)

ZARZĄDZENIE NR 24/2011
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 1 KWIETNIA 2011r.
 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających  informacje publiczną, ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej oraz wykonywania usług ksero w Urzędzie Gminy Pokój. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. u. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn zm./ art. 4 ust. 1 i 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz. U. nr 67, poz. 619/ w związku z § 11 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój zarządzam co następuje :

§ 1 

W Zarządzeniu nr 240/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informacje publiczną, ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej oraz wykonywania usług ksero w Urzędzie Gminy Pokój, § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Pracownicy odpowiedzialni w poszczególnych komórkach organizacyjnych za umieszczanie informacji w BIP:

 
 
Referat
imię i nazwisko pracownika
Referat Organizacyjny
Zofia Cioma
Elżbieta Kuklok
Marek Jankowski
Teresa Krysiak
Tomasz Zimoch
Referat Finansowy
 
Marcin Maryjowski
Ewa Lizak

Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej

Mariusz Danielak
Aleksandra Kołodziejczyk
Grażyna Oleszczuk
Andrzej Pawlicki
Mirosław Sais
Joanna Ptaszek
Agnieszka Piekarek
Krystyna Łakoma
 
§ 2
 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy Pokój

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2011-04-04

 

Wersja XML