Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 5K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE NR 5K/2011
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 11 lipca 2011r.
 

w sprawie wprowadzenia „Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój”.

  

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 24 ustawy    z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 
 

§ 1

 

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2011 r.Załącznik do zarządzenia Nr 5K/2011
z dnia 11.07.2011r.
 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ

 
PREAMBUŁA
 

Mając na uwadze służbę na rzecz wspólnoty lokalnej Gminy Pokój oraz dążenie do spełnienia oczekiwań interesantów Urzędu Gminy Pokój w realizacji działań z zakresu administracji publicznej oraz stałe podnoszenie jakości pracy i świadczonych usług, ustanawia się niniejszy KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ .

 

Postanowienia Kodeksu znajdują źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 roku, a ich celem jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, jak też wpływanie na ich postawę poza godzinami pracy, podkreślenie takich wartości, jak praworządność, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, bezstronność, lojalność, uprzejmość i szacunek dla wszystkich. Postanowienia Kodeksu służyć mają również poinformowaniu klientów Urzędu Gminy Pokój o standardach zachowań, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

 
ROZDZIAŁ PIERWSZY
ZASADY OGÓLNE
 
§ 1

[Podmiotowy zakres obowiązywania kodeksu]

 

Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój w ich kontaktach z wszystkimi interesantami Urzędu Gminy Pokój.

 
§ 2

[Rzeczowy zakres obowiązywania kodeksu]

 

Kodeks określa zasady postępowania pracowników samorządowych Gminy Pokój w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

 
§ 3

[Praca w Urzędzie Gminy Pokój jako służba publiczna]

 

1.        Pracownicy samorządowi winni postrzegać swą pracę jako służbę publiczną, poprzez którą wykonują zadania w ramach obowiązującego prawa na rzecz dobra wspólnego – państwa i społeczności lokalnej.

2.        Mając na uwadze charakter pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownicy samorządowi wykonują powierzone obowiązki z poszanowaniem godności i szacunku względem drugiego człowieka oraz z zachowaniem zasad dobrej administracji.

3.        Pracownik ma świadomość, że poprzez swą postawę w pracy, jak i poza nią tworzy etos urzędnika administracji publicznej oraz kreuje wizerunek i opinię o Urzędzie Gminy Pokój.

 
§ 4

[Naruszenie norm kodeksu]

 

Postanowienia niniejszego Kodeksu naruszają ci pracownicy Urzędu Gminy Pokój, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy realizacji zadań publicznych lub naruszają wartości i zasady, o których mowa w Kodeksie.

 
ROZDZIAŁ DRUGI
ZASADY POSTĘPOWANIA
 
§ 5
[Katalog zasad]
 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój przy wykonywaniu swoich obowiązków kieruje się w swym postępowaniu zasadą:

a) praworządności,

b) bezstronności i obiektywizmu,

c) uczciwości i rzetelności,

d) współpracy i lojalności,
e) niedyskryminowania,
f) współmierności,
g) odpowiedzialności,

h) jawności i transparentności,

i) dyskrecji i ochrony własności klienta,

j) podnoszenia jakości świadczonych usług,

k) zgodnego z prawem informowania i doradztwa,

l) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami i współpracownikami,

m) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

 
 
§ 6
[Zasada praworządności]
 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój w wykonywaniu swej pracy działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stosując zasady i procedury zapisane w szczególności w kodeksie postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej i innych przepisach prawa powszechnego i miejscowego oraz wewnętrznych instrukcjach i zarządzeniach ustanowionych przez Wójta i kierownictwo Urzędu.

2.        Każdy pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój zna aktualnie obowiązujące prawo, a tym samym zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów jednostek posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

3.        Pracownik rozpatrując sprawy musi to robić zgodnie z obowiązującym prawem i bez zbędnej zwłoki.

 
§ 7

[Zasada bezstronności i obiektywizmu]

 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój przy realizacji powierzonych obowiązków działa bezstronnie i niezależnie, kierując się interesem publicznym i dobrem wspólnym.

2.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój nie kieruje się w żadnym czasie interesem osobistym i z własnej inicjatywy wyłącza się z postępowania, jeżeli jego udział w nim nie mógłby być do końca obiektywny. Pracownik nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, a w razie zaistnienia takiego konfliktu dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

3.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój zatrudniony w oparciu o umowę o pracę nie angażuje się w działania o charakterze politycznym oraz nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych    z interesem publicznym.

4.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój ma obowiązek przedstawiania rzeczywistości zgodnie z prawdą niezależnie od swoich przekonań i poglądów politycznych.

 
§ 8

[Zasada uczciwości i rzetelności]

 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój wykonuje obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

2.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych za wypełnianie swoich obowiązków.

3.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, w tym mienia publicznego w celach prywatnych. Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój dokłada szczególnej staranności dla zorganizowania efektywnej współpracy w ramach powierzonych zadań, mając na uwadze osiągnięcie ustalonego celu jakim jest sprawne, skuteczne, zgodne z prawem i oczekiwaniami stron załatwienie sprawy.

 
§ 9

[Zasada współpracy i lojalności]

 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój jest lojalny wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowy do wykonywania służbowych poleceń.

2.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój unika sytuacji konfliktowych, w szczególności wynikających z podziału obowiązków.

3.        Pracownik powinien unikać rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów i działań wymierzonych w powagę i autorytet swojego bezpośredniego przełożonego oraz wykonywać jego polecenia ze szczególną starannością, dobrą wolą i najlepszą wiedzą       o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

4.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań. Pracownik ma obowiązek postępować w ramach współpracy z innymi pracownikami zgodnie z zasadami solidarności, lojalności i koleżeństwa – w szczególności nie powinien w obecności klientów, innych pracowników czy osób trzecich wyrażać negatywnych opinii o pracy innych pracowników oraz przełożonych i decyzjach przez nich podejmowanych.

5.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój posiadający informacje istotne dla realizowanych zadań na innym stanowisku pracy, udostępnia je niezwłocznie w ramach współpracy, o ile nie są one tajemnicą służbową, handlową lub nie zostały zakwalifikowane jako informacje niejawne, bądź o ile nie mogą zostać ujawnione z uwagi na inne ograniczenia określona w przepisach prawa. W razie powzięcia informacji istotnej dla zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy, pracownik samorządowy z własnej inicjatywy przekazuje ją zainteresowanym.

6.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla jakichkolwiek korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 
§ 10

[Zasada niedyskryminowania]

 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój przestrzega zasad równego traktowania przy rozpatrywaniu wniosków stron i podejmowaniu decyzji, zaś wszelkie różnice w traktowaniu stron winny być usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

2.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój traktuje w sposób równy inne osoby bez względu na ich obywatelstwo czy przynależność państwową, narodowość, płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, wiek, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, posiadaną własność, niepełnosprawność, stan zdrowia lub sytuację rodzinną, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną okoliczność.

 
§ 11

[Zasada współmierności]

 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój zapewnia, aby podjęte działania pozostały współmierne do obranego celu.

2.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój unika ograniczania praw obywateli oraz nakładania na nich obciążeń niewspółmiernych do celu prowadzonych działań.

3.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój nie angażuje się w działania wpływające negatywnie na prawidłowe wypełnianie obowiązków służbowych lub na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć.

 
§ 12

[Zasada odpowiedzialności]

 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój ponosi odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć, a w procesie zarządzania powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winien wykazywać należytą staranność i gospodarność.

2.        Pracownik ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy niezależnie od rangi zajmowanego stanowiska.

3.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój ujawnia przełożonym próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji.

 
§ 13

[Zasada jawności i transparentności]

 

1.        Postępowanie pracownika samorządowego Urzędu Gminy Pokój w ramach wykonywania zadań jest co do zasady jawne. Wszelkie wyłączenia jawności postępowania muszą mieć podstawę w przepisach prawa.

2.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje oraz umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

 
§14

[Zasada dyskrecji i ochrony własności klienta]

 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój ma bezwzględny obowiązek poszanowania

godności każdego interesanta, jego praw, dóbr osobistych oraz własności, a w przede wszystkim zapewnienia poufności w zakresie danych osobowych i wrażliwych, o których dowiedział się w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

 
§ 15

[Zasada podnoszenia jakości świadczonych usług]

 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój dba o podwyższanie kwalifikacji zawodowych, tak by swym profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz przyczyniać się do zadowolenia interesantów Urzędu.

 
§ 16

[Zasada zgodnego z prawem informowania i doradztwa]

 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój uwzględnia uzasadnione i słuszne oczekiwania strony, które wynikają z działań podejmowanych przez Urząd w przeszłości. W razie potrzeby służy stronie poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania w sprawie, w uzasadnionych sytuacjach udzielając pomocy, o ile nie koliduje to z tokiem realizowanych zadań i interesem publicznym.

 
§ 17
 [Zasada uprzejmości i życzliwości]
 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój ma obowiązek traktować jednakowo wszystkich klientów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury i dobrego wychowania.

2.        W kontaktach z obywatelami pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela wyczerpujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

3.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój zachowuje się uprzejmie i życzliwie, bez zbędnych emocji, uwzględniając ograniczenia wynikające z realizacji obowiązków służbowych.

 
§ 18

[Zasada godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim]

 

1.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej tak w miejscu pracy, jak i poza nim.

2.        Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój powinien być ubrany stosownie do powagi i charakteru wykonywanych obowiązków.

 
 
ROZDZIAŁ TRZECI

ŚWIADOMOŚĆ ANTYKORUPCYJNA I PRZEJRZYSTOŚĆ

POSTĘPOWANIA
 
§ 19

[Zakaz przyjmowania korzyści]

 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój ma obowiązek odmawiać wszelkiego rodzaju działań narażających na zarzut niezgodności z prawem lub uczciwością - w szczególności nie może godzić się na przyjmowanie pośrednich ani bezpośrednich korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, usług, rozrywek, gościnności, obietnic ani w żadnej innej formie szczególnie, gdy można przy pomocy zdrowego rozsądku stwierdzić lub przewidzieć, że prezent ma na celu wpłynięcie na podejmowane przez urzędnika działania zawodowe albo stanowić za nie rekompensatę.

 
§ 20

[Zakaz nadużywania stanowiska]

 

1.              Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój nie może w związku z wykonywaniem czynności służbowych wykorzystywać stanowiska służbowego do załatwiania własnych interesów, prywatnych interesów osób trzecich oraz nie może także czerpać żadnych korzyści majątkowych w związku z zajmowanym stanowiskiem.

2.              Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój nie powinien używać służbowej skrzynki poczty elektronicznej do załatwiania spraw prywatnych ani powoływać się na stanowisko służbowe w sytuacjach nieoficjalnych.

 
§ 21

[Pierwszeństwo interesu publicznego]

 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój powinien wybierać rozwiązania najkorzystniejsze dla całej społeczności lokalnej Gminy Pokój z poszanowaniem praw osób trzecich.

 
§ 22

[Jawność postępowania]

 

1.              Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój ma obowiązek informowania organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępniania dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

2.              Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój zna i stosuje przepisy o dostępie do informacji publicznej.

 
 
§ 23

[Przeciwdziałanie sytuacjom korupcjogennym]

 

1.              Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość, jakąkolwiek interesowność lub korupcję.

2.              W przypadku wątpliwości dotyczących celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie, pracownik ma obowiązek zgłoszenia bezpośredniemu przełożonemu lub wprost najwyższemu kierownictwu Urzędu Gminy Pokój.

 
 
ROZDZIAŁ CZWARTY

REPREZENTOWANIE URZĘDU I KREOWANIE

WIZERUNKU URZĘDNIKA
 
§ 24
[Etos urzędnika]
 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych, jak też w życiu prywatnym winien mieć na uwadze, iż swym postępowaniem współtworzy wizerunek Urzędu.

§ 25

[Ostrożność wyrażania opinii]

 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój swą opinię w sprawach należących do Urzęduwyraża w sposób powściągliwy i rozważny unikając stwierdzeń, które w jakikolwiek sposóbnaruszałyby powszechnie akceptowane zasady dobrego zachowania.

 
§ 26

[Dbałość o dobre imię urzędu]

 

Pracownik samorządowy Urzędu Gminy Pokój w kontaktach zewnętrznych dba o dobre imię Urzędu, dementując informacje nieprawdziwe ani nie rozpowszechnia informacji niesprawdzonych, szkodzących opinii Urzędu i jego pracowników.

 
§ 27
 [Doskonalenie pracy]
 

1.        Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Pokój są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, tj. kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

2.        Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Pokój rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków, a Urząd Gminy Pokój stwarza im do tego możliwości.

3.        Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Pokój dążą do bieżącej znajomości przepisów prawnych oraz merytorycznych i prawnych okoliczności prowadzonych spraw.

4.        Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Pokój zmierzają do podnoszenia swoich kwalifikacji i kultury osobistej oraz dbają o schludny i estetyczny wygląd.

5.        Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Pokój są lojalni wobec siebie i odnoszą się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych oraz starają się zapobiegać sytuacjom konfliktowym w pracy.

 
 
ROZDZIAŁ PIĄTY

MONITORING KODEKSU ETYKI

 
§ 28

[Monitoring i nadzór]

 

1.        Za prowadzenie monitoringu i dokonywanie przeglądów Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Pokój odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny. Monitoring polega na przygotowaniu ankiety dla pracowników i interesantów Urzędu Gminy Pokój oraz przeprowadzeniu badania ankietowego i przedłożenie raportu po zakończeniu okresu ankietowania.

2.        Nadzór nad realizacją monitoringu sprawuje Sekretarz Gminy.

 
§ 29
[Cele monitoringu]
 

Celem monitoringu, o którym mowa w art. 28, jest:

1)       upowszechnianie treści Kodeksu Etyki wśród pracowników samorządowych oraz kreowanie postaw etycznych,

2)       popularyzacja treści Kodeksu Etyki wśród społeczności lokalnej i uzyskanie jej opinii o dokumencie – w szczególności dotyczącej zasadności przyjęcia kodeksu i stosowania zawartych w nim zasad przez pracowników w praktyce.

 
 
ROZDZIAŁ SZÓSTY
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§30

[Moc prawna kodeksu]

 

1.        Kodeks jest dokumentem urzędowym wiążącym wszystkich pracowników samorządowych Urzędu Gminy Pokój.

2.        Po zapoznaniu się z nim i przyjęciu go przez pracowników samorządowych, jego treść zostanie podana do publicznej wiadomości.

 
§ 31

[Wiążący charakter kodeksu]

 

Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Pokój zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami. Każdy nowo przyjęty pracownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Kodeksu.

 
 
§ 32

[Odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania zasad kodeksowych]

 

Pracownicy samorządowi Urzędu Gminy Pokój za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność przewidzianą prawem za naruszenie zasad organizacji pracy.

 
§ 33

[Popularyzacja i krzewienie etosu urzędniczego]

 

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Pokój upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

 
§ 34
[Zmiany w Kodeksie]
 

Zmiany w niniejszym Kodeksie wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2011-07-11
Wersja XML