Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 17/2011
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracyGminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r., Nr 11, poz. 119) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 01 marca 2011 r. do dnia 14 marca 2011 r.

§ 3

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój,  na  stronie  internetowej  Gminy Pokój  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

 
§ 6

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  stanowiącym osr@gminapokoj.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w  terminie określonym w § 2.

§ 7
Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
§ 8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialny jest Mirosław Sais z Referatu Planowania i Realizacji Strategii Gminnej.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Wójta.

§ 10
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 

Podmiot udostępniający:  Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2011-02-28

 

 

Wersja XML