Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 275/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z siedziba przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Pokoju

Zarządzenie nr 275/2010
Wójta Gminy Pokój
Z dnia 9 lipca 2010 r.
 
 

W sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z siedziba przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Pokoju

 
 

Na podstawie art. 262 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240)oraz art. 30 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/324/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy zarządzam co następuje:

 
§ 1
 1. Udzielić krótkoterminowej pożyczki Ochotniczej Straży pożarnej w Pokoju z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Pokoju w wysokości 30.000 zł na realizację projektu pod nazwą: „Utworzenie Izby Regionalnej” oraz projektu pod nazwą: „Utworzenie Stobrawskiego Centrum Dziedzictwa Kulinarnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 2. Pożyczka jest nieoprocentowana.
 3. Termin spłaty pożyczki ustala się do dnia grudnia  2010 r.
 4. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 2

Szczegółowe warunki przekazania i spłaty pożyczki określi zawarta umowa.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 275/2010
Z dnia 9 lipca 2010 r.
 
 

            Postanowiono wesprzeć działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w zakresie realizacji programów pod nazwą: „Utworzenie Regionalnej Izby” oraz „Utworzenia Stobrawskiego Centrum Dziedzictwa Kulinarnego”, poprzez udzielenie jej pożyczki z budżetu gminy. Straż pożarna nie mogłaby bez takiej pomoc sfinansować nakładów na wykonanie projektów. Wypłata wsparcia, o które zawnioskowali następuje dopiero po zakończeniu i rozliczeniu wydatków. Ze względu na specyfikę działalności ochotników udzielenie pożyczki było konieczne. Nie generują oni bowiem, żadnych przepływów finansowych, z których można by sfinansować pierwszy etap trwania zadania.

            Zadania, na które udziela się pożyczki są mocno związane z zadaniami własnymi gminy. Regionalna izba ma służyć oraz Centrum Dziedzictwa Kulinarnego mają służyć:

 1. działaniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
 2. działaniom w zakresie promocji i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
 3. działaniom w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działaniom w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 5. działaniom w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 6. działaniom w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 7. działaniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2010--07-09

 

Wersja XML