Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 202A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr  202A/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 5 lipca 2009 roku
 

w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 
 

Na podstawie art. 173 ust. 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

I       zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.179 zł

 
1. na zadanie własne  47.179 zł
Dz. 700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
4.900
 
70004
 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

3.000
 
 
 

Wydatki bieżące

3.000
 
 
§ 4260

Zakup energii

3.000
 
70005
 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.900
 
 
 

Wydatki bieżące

1.900
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.900
Dz. 750
 
 
Administracja publiczna
22.900
 
75023
 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19.100
 
 
 

Wydatki bieżące

19.100
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

19.100
 
75095
 
Pozostała działalność
3.800
 
 
 

Wydatki bieżące

3.800
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

2.000
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.800
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.800
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
4.800
 
 
 

Wydatki bieżące

4.800
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

3.800
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

1.000
Dz. 756
 
 

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.000
 
75647
 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

3.000
 
 
 

Wydatki bieżące

3.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

3.000
Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
1.000
 
80104
 
Przedszkola
1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
 
Publiczne Przedszkole w Pokoju
1.000
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

1.000
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.000
Dz. 851
 
 
Ochrona zdrowia
250
 
85154
 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

250
 
 
 

Wydatki bieżące

250
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

250
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100
 
 
§ 4120

Składki na fundusz pracy

150
Dz. 853
 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
329
 
85395
 
Pozostała działalność
329
 
 
 

Wydatki bieżące

329
 
 
§ 4218

Zakup materiałów i wyposażenia

24,65
 
 
§ 4219

Zakup materiałów i wyposażenia

4,35
 
 
§ 4308

Zakup usług pozostałych

255
 
 
§ 4309

Zakup usług pozostałych

45
Dz. 900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10.000
 
90015
 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10.000
 
 
 

Wydatki bieżące

10.000
 
 
§ 4260

Zakup energii

10.000
 
2. na zadanie zlecone 1.000 zł
 
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.000
 
75414
 
Obrona cywilna
1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000
 

II       zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.179 zł

 
1. na zadanie własne  47.179 zł
Dz. 700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
4.900
 
70004
 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

3.000
 
 
 

Wydatki bieżące

3.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000
 
70005
 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.900
 
 
 

Wydatki bieżące

1.900
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.900
Dz. 750
 
 
Administracja publiczna
22.900
 
75023
 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19.100
 
 
 

Wydatki bieżące

19.100
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

8.000
 
 
§ 4420

Podróże służbowe zagraniczne

1.100
 
75095
 
Pozostała działalność
3.800
 
 
 

Wydatki bieżące

3.800
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.100
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

2.700
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.800
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
4.800
 
 
 

Wydatki bieżące

4.800
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000
 
 
§ 4260

Zakup energii

900
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

900
Dz. 756
 
 

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.000
 
75647
 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

3.000
 
 
 

Wydatki bieżące

3.000
 
 
§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3.000
Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
1.000
 
80104
 
Przedszkola
1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
 
Publiczne Przedszkole w Pokoju
1.000
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

1.000
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000
Dz. 851
 
 
Ochrona zdrowia
250
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
250
 
 
 

Wydatki bieżące

250
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

250
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

250
Dz. 853
 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
329
 
85395
 
Pozostała działalność
329
 
 
 

Wydatki bieżące

329
 
 
§ 4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

24,65
 
 
§ 4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4,35
 
 
§ 4218

Zakup materiałów i wyposażenia

255
 
 
§ 4219

Zakup materiałów i wyposażenia

45
Dz. 900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10.000
 
90015
 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10.000
 
 
 

Wydatki bieżące

10.000
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

10.000
 
2. na zadanie zlecone 1.000 zł
 
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.000
 
75414
 
Obrona cywilna
1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.000
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2009-07-05
Wersja XML