Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 189/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr  189/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 4 czerwca 2009 roku
 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 
 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

I       zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.940 zł

 
1. na zadanie zlecone 5.940 zł
Dz. 751
 
 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5.940
 
75113
 
Wybory do europarlamentu
5.940
 
 
 

Dochody bieżące:

5.940
 
 
§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

5.940
 

II       zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.940 zł

1. na zadanie zlecone 5.940 zł
Dz. 751
 
 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5.940
 
75113
 
Wybory do europarlamentu
5.940
 
 
 

Wydatki bieżące:

5.940
 
 
§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5.940
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Marcin Maryjowski

Data wytworzenia: 2009-06-04

 

Wersja XML