Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 8K/2009 Wójt Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R. w sprawie ustanowienia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8K/2009
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 18 czerwca 2009 R.
 
 
w sprawie ustanowienia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej

 i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

 w Urzędzie Gminy Pokój.
 
 

            Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458/ z w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zarządzam, co następuje:

 
 
§ 1
 

Ustanawiam zasady przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Pokój.

 
§ 2
 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458/,

2)      Urzędzie – oznacza to Urząd Gminy Pokój,

3)      Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Gminy Pokój,

4)      Kierowniku Urzędu – oznacza to Wójta Gminy Pokój lub działającego z jego upoważnienia Zastępcę Wójta,

5)      pracowniku – oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,

6)      komórce organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio również samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie,

7)      kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to odpowiednio również pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy.

 
§ 3
 

1.      Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem, za wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy.

2.      Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

3.      Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz.

4.      Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej i egzaminów.

 
§ 4
 

1.      Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 2 miesięcy od zatrudnienia.

2.      Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.

3.      Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie.  

4.      O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz okresie trwania tej służby decyduje Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej.

5.      Okres służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy łącznie.

6.      Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

 
§ 5
 

W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:

1)      zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,

2)      zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia,

3)      zaznajomienie się z zasadami gospodarki finansowej, w tym angażowania środków finansowych i opisywania dokumentów finansowych,

4)      poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,

5)      zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasady gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, a w szczególności:

a)      ustawą o samorządzie gminnym,

b)      ustawą o pracownikach samorządowych,

c)      podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,

d)      podstawowymi zagadnieniami z prawa zamówień publicznych,

e)      podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie danych osobowych,

f)        podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

g)      instrukcją kancelaryjną dla organów gminy,

h)      Statutem Gminy Pokój, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Pokój, Regulamin Pracy Urzędu Gminy Pokój,

6)      szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla których pracownik będzie pełnił zastępstwo,

7)      szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,

8)      nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,

9)      poznania struktury organizacyjnej i podstawowego zakresu spraw załatwianych w jednostkach organizacyjnych, w przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku pracy związanym ze współpracą z jednostkami organizacyjnymi.

 
§ 6
 

1.      W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik przez 3/5 tygodniowego czasu pracy wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony, a w pozostałym czasie odbywa praktyki w innych komórkach organizacyjnych Urzędu.

2.      Praca na stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w danej komórce organizacyjnej i prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.

3.      Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik zaznajamia się z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem współpracy z komórką organizacyjną pracownika. Sekretarz wydaje kierownikom komórek organizacyjnych wytyczne odnośnie praktyk pracownika odbywającego praktyki w ramach służby przygotowawczej.

4.      W przypadku pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy związanych ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, pracownik może zostać skierowany do odbycia części praktyk w ramach służby przygotowawczej do właściwych jednostek organizacyjnych. Zasady odbywania takich praktyk ustala Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

5.      Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej pracownika ustala dla pracownika plan służby przygotowawczej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

6.      Każdy pracownik odbywa praktyki w: Biurze Rady Gminy, Referacie Finansowym, Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej, Referacie Organizacyjnym. W planie służby przygotowawczej wskazuje się stanowiska pracy w poszczególnych referatach przy których pracownik ma odbywać praktyki.

7.      Plan służby przygotowawczej określa:

a)      okres odbywania służby,

b)      szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania praktyk w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,

c)      wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,

d)      wykaz obowiązkowej literatury fachowej,

e)      zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej,

f)        wykaz zagadnień egzaminacyjnych,

g)      termin egzaminu, który powinien przypadać 7 - 10 dni od zakończenia służby przygotowawczej.

8.      Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał praktykę w trakcie służby przygotowawczej sporządza pisemną informację o przebiegu tej praktyki, o powierzonych pracownikowi czynnościach, sposobie wywiązania się pracownika z przydzielonych zadań i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadań.

9.      Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik sporządza informację o przebiegu pracy w trakcie służby przygotowawczej i przed jej rozpoczęciem.

10. Informacje, o których mowa w ust. 8 i 9 przekazuje się Sekretarzowi. Informacje te są jawne dla pracownika. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

11. Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej Sekretarz podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracownika do egzaminu, o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej albo o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu i złożeniu wniosku o rozwiązanie stosunku pracy. Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.

12. W razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej przepisy ust. 1 – 11 stosuje się odpowiednio.

13. Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużenia okresu służby przygotowawczej.

 
§ 7
 

1.      Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej w terminie wyznaczonym przez Sekretarza.

2.      Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, której przewodniczy Sekretarz. Ponadto w skład Komisji Sekretarz powołuje kierownika właściwej komórki organizacyjnej oraz 1 pracownika Urzędu, dysponującego odpowiednią wiedzą merytoryczną.

3.      Kierownik Urzędu może wyznaczyć inny skład Komisji Egzaminacyjnej.

4.      Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia kolegialnie, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

5.      W uzasadnionych przypadkach Sekretarz lub Kierownik Urzędu może zmienić skład Komisji Egzaminacyjnej. Czynności dokonane przez Komisję w poprzednim składzie pozostają w mocy.

6.      Egzamin składa się z części pisemnej, części ustnej oraz części praktycznej.

7.      Komisja opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne, ustala maksymalną liczbę punktów za każde zadanie, ocenia odpowiedzi i sposób wykonania zadań przez pracownika oraz ustala wynik egzaminu.

8.      Część pisemna egzaminu składa się z testu 30 pytań dotyczących ustroju samorządu gminnego oraz znajomości aktów prawnych wskazanych w planie służby przygotowawczej, a także spraw załatwianych w komórce organizacyjnej pracownika. Część pisemna trwa 60 minut. Każda prawidłowa odpowiedź jest punktowana 1 punktem.

9.      Część ustna obejmuje 6 pytań zadanych przez członków Komisji Egzaminacyjnej dotyczących struktury organizacyjnej Urzędu i kwestii dotyczących pracy w innych komórkach organizacyjnych, w których pracownik odbywał praktyki. Pracownik otrzymuje pytania na kartce i ma 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Każda odpowiedź jest punktowana 0 – 5 punktów.

10. Część praktyczna polega na opracowaniu 1 lub 2 zadań z zakresu obowiązków służbowych pracownika, w szczególności przygotowania projektu decyzji administracyjnej, odpowiedzi na pismo lub innej czynności praktycznej. Pracownik po otrzymaniu pisemnie sformułowanego zadania (zadań) ma 45 minut na wykonanie. Członkowie Komisji mogą zadawać pytania uzupełniające związane z zadaniami praktycznymi. Część praktyczna jest punktowana 0 – 10 punktów. W części praktycznej pracownik korzysta z komputera z oprogramowaniem, takim jak na jego stanowisku pracy oraz z tekstów niezbędnych aktów prawnych.

11. Wszystkie części egzaminu odbywają się w ciągu tego samego dnia roboczego. Pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu zarządza się 10 – 15 minutowe przerwy. Poza przerwami pracownik nie może opuszczać pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest egzamin.

 
§ 8
 

1.      Egzamin przeprowadza się w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą przebywać wyłącznie członkowie Komisji i egzaminowany pracownik oraz kierownik urzędu lub jego zastępca.

2.      Dopuszczalne jest jednoczesne przeprowadzenie części pisemnej egzaminu dla więcej niż jednego pracownika.

3.      Podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w pomieszczeniu wraz z egzaminowanym (egzaminowanymi) musi stale przebywać co najmniej 2 członków Komisji.

4.      Podczas przeprowadzania części ustnej i praktycznej egzaminu muszą być obecni wszyscy członkowie Komisji.

 
§ 9
 

1.      Komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu, tego samego dnia przystępuje do sprawdzenia i oceny.

2.      Obrady Komisji są niejawne.

3.      Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Protokół zawiera: imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład Komisji Egzaminacyjnej, wyniki poszczególnych części egzaminu. Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej, pisemne informacje, o których mowa w § 6 ust. 8 i 9, listę pytań i zadań wyznaczonych pracownikowi wraz z odpowiedziami i zadaniami opracowanymi przez pracownika. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej i pracownik. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4.      Komisja oblicza punkty za każdą część egzaminu i ustala procentową wartość punktów uzyskanych przez kandydata w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za każdą część egzaminu.

5.      Pracownik, który uzyskał co najmniej 60% punktów za każdą część egzaminu zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym.

6.      Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.

7.      Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie Kierownik Urzędu wystawia w 2 egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi, a drugi włącza do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

8.      Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu.

9.      Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się w Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. kadr.

 
§ 10
 

1.      Wszystkie czynności zastrzeżone w Zarządzeniu dla Sekretarza może przejąć do wykonywania Kierownik Urzędu.

2.      Kierownik Urzędu może uchylać i zmieniać decyzje Sekretarza.

3.      Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej kompetencje kierownika komórki organizacyjnej określone w zarządzeniu wykonuje bezpośredni przełożony zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

 
 
§ 11
 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 
§ 12
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 

Zał. nr 1 do ZW nr 8K/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 18 czerwca 2009r.
 

PLAN SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

I.          Dane osobowe pracownika odbywającego służbę przygotowawczą

 

1)    Nazwisko i imię pracownika: ………………………………………………………..

2)   Nazwa uczelni lub szkoły, którą pracownik ukończył oraz posiadana specjalizacja lub zawód:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)   Data zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy Pokój ……………………………

4)   Ogólny staż pracy………………………………………………………………………..

5)   Planowany okres służby przygotowawczej (w miesiącach) …..……………………..

6)   Data rozpoczęcia służby przygotowawczej ……………………………………………

7)   Planowany termin zakończenia służby przygotowawczej ………………………….

8)   Faktyczny dzień zakończenia służby przygotowawczej ……………………………

9)   Planowany termin egzaminu ………………………………………………………..

 

II.            Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa

1)     ustawa o samorządzie gminnym,

2)     ustawa o pracownikach samorządowych,

3)     rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

4)     kodeks postępowania administracyjnego,

5)     Statut Gminy Pokój,

6)     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój,

7)      Regulamin Pracy Urzędu Gminy Pokój,

8)     Ustawa o ochronie informacji niejawnych,

9)     Ustawa o ochronie danych osobowych,

10)Ustawa o finansach publicznych,

11)Ustawa – prawo zamówień publicznych,

12)………………………………………………………………………………………….

                               (przepisy prawne dot. spraw załatwianych na stanowisku pracy)

13)………………………………………………………………………………………….
14)………………………………………………………………………………………….
15)…………………………………………………………………………………………

Szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania praktyki

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy

Termin odbywania praktyki – rozkład godzinowy

Rodzaj powierzonych czynności

Potwierdzenie odbycia praktyki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawowy zakres wiedzy i umiejętności
 

Pracownik podczas odbywania służby przygotowawczej powinien nabyć wiedzę i umiejętności co najmniej w następującym zakresie:

 

1)     zadania organów władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej,

2)     źródła prawa i ich hierarchia,

3)     samorząd terytorialny – istota, struktura, zadania

4)     źródła dochodów samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli

5)     postępowanie administracyjne

6)     decyzje administracyjne – umiejętności ich redagowania,

7)     terminy załatwiania spraw (zgodnie z kpa)

8)     organizacja Urzędu

9)     sposoby nawiązywania stosunku pracy w Urzędzie,

10)odpowiedzialność dyscyplinarna w Urzędzie,

11)prawa i obowiązki pracownika zatrudnionego w Urzędzie,

12)informacje niejawne – rodzaje i ich ochrona

13)dostęp do informacji publicznej w tym Biuletyn Informacji Publicznej

14)elementy ochrony danych osobowych

15)kultura pracownika samorządowego zatrudnionego w urzędzie na stanowisku urzędniczym oraz jego rola w budowaniu prestiżu Urzędu.

 

Wymieniony wyżej zakres wiedzy, który pracownik winien nabyć w trakcie służby przygotowawczej stanowi dla komisji egzaminacyjnej podstawę wymagań w procesie dokonywania oceny kandydata.

 
 

 
Zał. nr 2 do ZW nr 8K/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 18 czerwca 2009r.

I N F O R M A C J A

 

nt przebiegu praktyki w Referacie ………………………………………….

w ramach odbywanej służby przygotowawczej przez

……………………………………………………………………………………

zatrudnionego w Referacie ………………………………………………..

 
 

1)     Odbywanie praktyki zgodnie z przyjętym planem :

 
 
 
 
 
 

2)     Zakres powierzonych pracownikowi czynności i sposób ich wykonywania:

 
 
 
 
 

3)     Predyspozycje pracownika do wykonywania powierzonych zadań:

 
 
 
 
 
 
                                                                                              ………………………………..
                                                                                                          Data i podpis*
 
 

*       podpis kierownika Referatu w którym odbywana jest praktyka lub kierownika Referatu gdzie pracownik jest zatrudniony

 

Zał. nr 3 do ZW nr 8K/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 18 czerwca 2009r.
PROTOKÓŁ NR ……
Z PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO
ODBYTEJ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
 
 

1.      Data egzaminu ………………………………………………………………….. 

2.      Imię i nazwisko pracownika …………………………………………………….

3.      Skład Komisji Egzaminacyjnej :

1)      …………………………………………………………………….

2)      …………………………………………………………………….

3)      …………………………………………………………………….

4.      Przebieg części ustnej egzaminu:
                                     
5.      Przebieg części pisemnej egzaminu:
 
6.      Przebieg części praktycznej egzaminu:
 
7.      Łączna ocena członków komisji
l.p.
Zadanie
% punktów
1.
Część ustna
 
2.
Część pisemna
 
3.
Część praktyczna
 
 
8.      Informacja o wyniku egzaminu:
 
 
 

Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej

 

1.      ……………………………………...

2.      ………………………………….…..

3.      ……………………………………..


 
Zał. nr 4 do ZW nr 8K/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 18 czerwca 2009r.
 

                                                                                                                      Pokój, dn. ……...…

Or. I …………………………
 
 
Z A Ś W I A D C Z E N I E
o odbyciu służby przygotowawczej
 
 
 

            Zaświadcza się, że Pan/Pani ……..…………………………………………….……… zatrudniona od ……….…………………………..w Urzędzie Gminy Pokój na stanowisku

………………………………………………….. odbył/a służbę przygotowawczą w okresie od …………………………………..…. do …………………………………………………..

            Sprawdzeniem nabytych przez pracownika umiejętności zawodowych podczas służby przygotowawczej był egzamin przeprowadzony w dniu ……………………………………

zakończony wynikiem pozytywnym.

 
 
 
 
 
                                                                                              ……………………………………

                                                                                                          Podpis kierownika Urzędu

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-06-18

 

Wersja XML