Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wewnętrzne nr 7K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7K/2009
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 18 czerwca 2009 R
 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój.

 
 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./ oraz art. 7 pkt 3, w związku z art. 11-15, 57, 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U Nr 223, poz. 1458/ zarządzam co następuje:

 
 
 
§ 1
 
 

Ustalam Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój stanowiący załącznik do niniejszego.

 
 
§ 2
 
 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pokój.

 
 
§ 3
 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 

                                                                                              Zał. do ZW Nr 7K/2009

                                                                                          Wójta Gminy Pokój

                                                                                                z dnia 18 czerwca 2009r.       

R E G U L A M I N
NABORU NA WOLNE STANOWISKA

URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
 
 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
§ 1
 

1.        Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, których podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę, w Urzędzie Gminy Pokój zwanym dalej „Urzędem”, jest otwarty i konkurencyjny.

2.        Kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze w rozumieniu niniejszego Regulaminu, oznaczają stanowiska, określone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na których zatrudnienie następuje na podstawie umowy o pracę.

3.        Nabór, o którym mowa w ust. 1 ogłasza i organizuje Wójt Gminy Pokój

4.        Nabór, na stanowiska określone w ust. 1 przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego.

5.        Koordynację spraw związanych z postępowaniem rekrutacyjnym powierza się pracownikowi ds. kadr.

 
 

II.                ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,

 W TYM KIEROWNCZE STANOWISKA URZĘDNICZE

 
§ 2
 

1.    Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Wójt Gminy Pokój na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie nowego pracownika zawierającego uzasadnienie takiej potrzeby, przedstawianego:

1)   przez Sekretarza Gminy Pokój – w przypadku wolnego kierowniczego stanowiska urzędniczego i stanowiska urzędniczego w Referacie Organizacyjnym

2)   przez Skarbnika Gminy Pokój – w przypadku wolnego stanowiska urzędniczego w referacie Finansowym

3)   przez Kierownika Referatu Planowania i Realizacji Strategii Gminnej – w przypadku wolnego stanowiska urzędniczego w tym Referacie.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być złożony do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Pokój  z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem od rozpoczęcia procedury naboru, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 
§ 3
 

1.        Osoby wymienione w § 2 ust. 1 są jednocześnie zobligowane do przedłożenia Wójtowi wraz z wnioskiem o przyjęcie pracownika opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.        Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1, zawiera :

1)   określenie stanowiska pracy zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Wójta Gminy Pokój w sprawie struktury wewnętrznej komórek organizacyjnych Gminy Pokój na dany rok, a w przypadku stworzenia nowego stanowiska pracy wskazanie jego usytuowania w komórce organizacyjnej oraz celu stanowiska,

2)   szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji na danym stanowisku pracy,

3)   zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy,

4)   wskazanie wymaganych dokumentów.

 
§ 4
 

Zatwierdzenie przez Wójta opisu stanowiska pracy w przypadku nowoutworzonego oraz zgoda na wszczęcie rekrutacji zewnętrznej, powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

 
 

III.              KOMISJA REKRUTACYJNA

 
§ 5
 

1.        Czynności związane z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, przeprowadza komisja rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją” powołana przez Wójta.

2.        Komisja jest zespołem pomocniczym Wójta powołanym do oceny spełnienia wymogów przez kandydatów i wyłonienia najlepszego z nich celem rekomendowania Wójtowi do zatrudnienia.

3.        W skład komisji na stanowisko urzędnicze, z zastrzeżeniem ust. 4,5,6, wchodzą:

1)      Sekretarz Gminy - Przewodniczący komisji,

2)      Kierownik Referatu do którego przeprowadza się nabór - Członek komisji,

3)      pracownik ds. kadr - Członek komisji,

4.        Wójt lub zastępca wójta zawsze może uczestniczyć w naborze, o którym mowa w ust. 1.Wówczas osoba zajmująca stanowisko najwyższe rangą pełni funkcję przewodniczącego komisji.

5.        W skład komisji na kierownicze stanowisko urzędnicze oraz stanowisko urzędnicze na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio podległe Wójtowi, z zastrzeżeniem ust. 6, wchodzą :

1)   Wójt, lub zastępca wójta - Przewodniczący komisji

2)   Sekretarz Gminy – członek komisji

3)   Skarbnik Gminy Pokój – członek komisji

4)   pracownik ds. kadr - członek komisji,

6.        W przypadku, gdy na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze zatrudniony ma być pracownik o specjalistycznym wykształceniu, Wójt może  powołać w skład komisji, o których mowa w ust. 3,4 i 5, dodatkowo inne osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wyróżniające się stosowną wiedzą specjalistyczną. Osoby te uczestniczą jako głos doradczy celem wydania stosownej opinii w zakresie posiadanej wiedzy specjalistycznej, bez prawa głosu nad wyborem.

 
§ 6
 

1.        W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

2.        Ujawnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 w trakcie postępowania rekrutacyjnego, powoduje dokonanie przez Wójta odpowiedniej zmiany w składzie komisji, bez unieważnienia dotychczas dokonanych czynności w toku prowadzonej rekrutacji.

 
§ 7
 

1.        Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej składu.

2.        W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji pracą komisji kieruje pisemnie upoważniony członek komisji.

 
§ 8
 

1.        Komisja przystępując do pracy ustala metodę i sposób wyłonienia kandydata, przyjmując kryteria odpowiadające specyfice stanowiska pracy.

2.        Praca komisji przebiega przynajmniej dwuetapowo:

1)   sprawdzenie spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych,

2)   ocena merytoryczna kandydatów.

 
 
 

IV.             OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 I POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 
 
§ 9
 

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze i tylko w formie przewidzianej niniejszym Regulaminie oraz przepisach szczególnych.

 
§ 10
 

1.        Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega obligatoryjnie :

1)   publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”,

2)   ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu,

3)    zgłoszeniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie

2.        Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku decyzji Wójta, może również zostać zamieszczone w prasie. Ogłoszenie zamieszcza się w prasie obligatoryjnie, gdy stanowią o tym przepisy szczególne.

 
§ 11
 

1.        Ogłoszenie o rekrutacji, powinno zawierać w szczególności :

1)   nazwę i adres jednostki

2)   określenie stanowiska urzędniczego, na które przeprowadza się nabór,

3)   określenie wymagań z nim związanych, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4)   wskazanie obszaru przepisów prawnych i zagadnień merytorycznych jakich znajomością kandydat winien się wykazać,

5)   wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

6)   wskazanie wymaganych dokumentów,

7)   określenie sposobu, terminu i miejsca ich składania,

8)   wskazanie prawa ubiegania się o stanowisko przez osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego - wyłącznie w przypadku, gdy wykonywana praca, zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza taką możliwość przy spełnieniu warunku określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

3.        Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP-ie.

4.        Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 
 

V.    WYŁONIENIE KANDYDATA

 
§ 12
 

1.             W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze biorą udział osoby, które w wyznaczonym terminie i miejscu,     w określony sposób, złożyły wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

2.             W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych, drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w polskim urzędzie pocztowym.

 
§ 13
 

1.             Po upływie terminu składania dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o naborze, komisja dokonuje oceny spełnienia wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze w celu dopuszczenia do dalszego postępowania. Ocena merytoryczna kandydatów dokonywana jest według wymagań określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.             Informację o dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dane kandydatów biorących udział w naborze, którzy spełnili wymogi formalne, tj.: nazwisko oraz pierwszą literę imienia, upowszechnia się w BIP-ie i na tablicy informacyjnej Urzędu.

3.              Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 
§ 14
 

1.             Komisja każdorazowo ustala metody i techniki stosowane podczas rekrutacji.

2.             W przypadku pisemnego testu, jego zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, w szczególności samorządu gminnego oraz merytorycznie związane z pracą na danym stanowisku.

3.             Test, opracowywany jest w częściach stosowanie do obszarów tematycznych wskazanych w ogłoszeniu o naborze, jakich znajomością kandydat winien się wykazać.

4.             Kwestie związane z zabezpieczeniem materiałów pomocniczych oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia ewentualnych symulacji w zakresie sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów, pozostają w gestii Sekretarza Gminy.

§ 15
 

1.             Przed podjęciem decyzji o wyłonieniu kandydata, komisja przeprowadza wywiad indywidualny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pozwalające ocenić m.in. posiadane przez kandydatów kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, ustalić predyspozycje i umiejętności, gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków.

2.             Pytania stawiane kandydatom w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, nie mogą dotyczyć obszaru spraw osobistych (np. wyznania, stanu cywilnego, planów rodzinnych).

3.             Przy ocenie kandydata stosuje się system klasyfikacji punktowej i ostatecznym wynikiem jest średnia z przyznanej ilości punktów przez poszczególnych członków komisji, będąca rezultatem oceny zakresów tematycznych zawartych w formularzu dotyczącym kryteriów oceny, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 
§ 16
 

1.             Z czynności przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu (wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu).

2.             Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1)        określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,

2)        liczbę kandydatów, biorących udział w rekrutacji,

3)        imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. miejscowość nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze

4)        liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

5)        informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

6)        uzasadnienie dokonanego wyboru,

7)        skład komisji przeprowadzającej nabór.

 
§ 17
 

Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata, jeśli:

1)        żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze,

2)        w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskał mniej niż 50 % punktów możliwych do osiągnięcia,

3)        mimo spełnienia warunków określonych w pkt 1 i 2, w trakcie postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, iż poziom preferowanych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub określonych predyspozycji itp., jest niewystarczający, gdyż nie gwarantuje skutecznego wykonywania obowiązków służbowych.

§ 18
 

Po przedstawieniu przez komisję protokołu z postępowania rekrutacyjnego, ostateczną decyzję dotyczącą wyniku postępowania rekrutacyjnego, podejmuje Wójt Gminy Pokój.

 
§ 19
 

1.        Dokumenty z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, przechowuje komórka kadrowa.

2.        Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzoną rekrutacją, podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru. Oferta kandydata wybranego w postępowaniu, zostaje włączona do jego akt osobowych.

3.        Kandydaci, którzy do oferty dołączyli oryginalne dokumenty, powinni zgłosić się po ich odbiór po ogłoszeniu wyniku naboru, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia.

 
 

VI.OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 
§ 20
 

1.        Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, informacja o jego wyniku jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.        Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)     nazwę i adres jednostki,

2)     określenie stanowiska urzędniczego,

3)     imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu

4)     przepisów Kodeksu cywilnego, tj. miejscowość,

5)     uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na

6)     stanowisko.

3.        Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP-ie i na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 21
 

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy § 20 stosuje się odpowiednio.

 
§ 22
 

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, niniejszy Regulamin ma zastosowanie do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pokój.

 
 
 

Zał. nr 1 do Regulaminu ZW Nr 4K/2009
 
………………………………………..
         Pieczęć wnioskującego
 
 
W N I O S E K
 

o wszczęcie naboru na

wolne stanowisko urzędnicze/ kierownicze stanowisko urzędnicze

 
 
 

1.Wnioskujący : ………………………………………………………………………………

                                        (referat – stanowisko)
 

2. Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko …………………………………..

     w Referacie ………………………………………………………………………………….

 

3. Wakat powstał w wyniku :

1)      urlopu macierzyńskiego pracownika

2)      urlopu wychowawczego pracownika

3)      urlopu bezpłatnego pracownika

4)      przejścia pracownika na emeryturę, rentę

5)      powstania nowej komórki

6)      zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji

7)      innej usprawiedliwionej nieobecności

8)      innej sytuacji – (podać jakiej) …………………………………………………………

 

W załączeniu przekazuję opis stanowiska pracy na wakujące miejsce.

 
 
 

Pokój, dn. …………………………..

 
 
 
 
                                                                       ……………………..………………………….

                                                                       (pieczątka i podpis kierownika referatu lub osoby upoważnionej )

 
 
 
 

                                                                                       Zał. nr 3 do Regulaminu ZW Nr 7K/2009

 

OGLOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE

 
Wójt Gminy Pokój

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

/kierownicze stanowisko urzędnicze
 
.............................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 
w Urzędzie Gminy Pokój

1. Wymagania:

1) niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d) nieposzlakowana opinia,

e) co najmniej staż pracy (w zależności od stanowiska pracy) ,

f) wykształcenie (w zależności od stanowiska pracy)

g) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu

gminnego (inne akty prawne, w zależności od stanowiska pracy)

h) umiejętność obsługi komputera- pakiet Microsoft Office,
 
2) dodatkowe:
a) znajomość jednego języka obcego,
b) prawo jazdy kategorii B

c) umiejętność obsługi programu komputerowego -System Informacji Prawnej LEX.

d) ……………………………………………………………………………………..
 

2. Idealny kandydat winien posiadać następujące cechy charakteru i predyspozycje

1) sumienność,
2) dokładność
3) umiejętność pracy w zespole
4) punktualność
5) ....................................
 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

(określone zgodnie z opisem stanowiska pracy)

 

4. Wymagane dokumenty:

1)      oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój oraz u pracownika ds. kard Urzędu Gminy Pokój

4)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

5)      zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

8)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ………………………………………………………….." do dnia …………………………………… r. (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej (www.gminapokoj.bip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm./ oraz ustawa z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych. /Dz. U z 2001r., Nr 142,

poz. 1593 z późn. zm./
 
 
 
Wójt Gminy Pokój

Pokój, dn. ...............................

 
 
 
 

Zał. nr 4 do Regulaminu ZW Nr 7K/2009
 
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
 

1.      W dniu ……………………………………...w Urzędzie Gminy Pokój przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko :

 
……………………………………………………………………………………………….

(nazwa stanowiska)

 
 
2.      Nabór przeprowadziła komisja w składzie:
 
Przewodniczący Komisji - ……………………… – Sekretarz Gminy
Członkowie Komisji -       ….…………………… - Kierownik Referatu ……………
                                            ………………………. – pracownik ds. kadr
 
 

3.      Liczba nadesłanych ofert …...., w tym ofert spełniających warunki formalne: ……….

 

Kandydaci uszeregowani według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze:

 

1)     …………………………………, zamieszkały w …………………………

2)     …………………………………, zamieszkały w …………………………

3)     …………………………………., zamieszkały w …………………………

 
 
 

4.      Podczas naboru zastosowano następujące metody i techniki postępowania:

 

Procedurę naboru przeprowadzono dwuetapowo – dokonano sprawdzenia ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz dokonano sprawdzenia wiedzy merytorycznej wymaganej od kandydatów na wymienionym stanowisku pracy – w tym zakresie przeprowadzono test sprawdzający stanowiący załącznik do niniejszego protokołu (z kandydatami przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną)

 

Komisja postanowiła zarekomendować Wójtowi Gminy do zatrudnienia Pana/Panią ……………………..…….., zamieszkałą w …………………………….        

 
 
 
 
5.      Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 

Spośród 3 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pan/i ……………………..…….. wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku………………………………….. Kandydat/ka legitymuje się wykształceniem ………………………, ponadto ukończyła ……………………….

Ważnym atutem kandydatki jest……………………………………………………… Na tym stanowisku pracy kandydatka nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku …………………………………………….. Żaden z pozostałych kandydatów nie legitymował się tak długim stażem pracy w administracji samorządowej.

                  

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

                                              
 

Podpisy członków komisji

 
 
 

1.      …………………………………………………

2.      …………………………………………………

3.      …………………………………………………

 
 

Pokój, dn ………………………………………………..r. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-06-18

 

Wersja XML