Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 5K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE NR 5K/2009

WÓJTA GMINY POKÓJ

Z DNIA 08 czerwca 2009r.

 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój.

 
 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 
 
§ 1
 

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój pracowników stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
 

Zarządzenie nr 3/2001 Wójta Gminy Pokój z dnia 8 stycznia 2001r. ustalające premię dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych traci moc.

§ 3
 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój.

 
§ 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie 22 czerwca 2009r.

 
 
 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
 


I. PRZEPISY WSTĘPNE

 
§ 1
 

1.      Regulamin wynagradzania, zwany dalej „Regulaminem” określa:

1)        wymagania kwalifikacyjne,

2)        szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

3)        warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,  

4)        warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

2.      Regulamin obowiązuje pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój na podstawie umowy o pracę.

 
§ 2
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)      pracodawcy - oznacza to Urząd Gminy Pokój

b)     kierowniku urzędu - oznacza to Wójta Gminy Pokój lub osobę, którą wójt upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu,

c)      pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Pokój na podstawie umowy o pracę.

 
 

II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 
§ 3
 

1.             Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

2.             W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa.

 
 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA

 
§ 4

1.   Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2.   Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 
§ 5
 

1.      Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. Nr 50, poz. 398/.

2.      Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

3.      Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

4.      Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości proporcjonalnej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

 
 

IV. WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA DODATKU

FUNKCYJNEGO I SPECJALNEGO

 
§ 6
 

1.      Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub związanych z wykonywaniem zadań wymagających koordynacji pracy zespołowej przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

2.      Wysokość dodatku funkcyjnego nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego.

3.      Dodatek funkcyjny przyznaje i ustala jego wysokość kierownik urzędu.

 
§ 7
 

1.      Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości adekwatnej do wynagrodzenia za wypełnianie tych dodatkowych obowiązków lub zadań, z uwzględnieniem ich ilości oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji.

2.      Dodatek specjalny pracownikom przyznaje kierownik urzędu na czas określony wynikający z okoliczności określonych w ust. 1, nie dłuższy jednak niż rok.

3.      Wysokość dodatku specjalnego wynosi nie więcej niż 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

 
 
 

V. WARUNKI PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYPŁACANIA NAGRÓD

 
§ 8
 

1.      W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się na dany rok kalendarzowy fundusz nagród.

2.      Pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Pokój, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie, za szczególne osiągnięcia w pracy oraz wkład i zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków służbowych przyznawane są nagrody uznaniowe.

3.      Nagrodę przyznaje kierownik urzędu na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.

4.      Wniosek bezpośredniego przełożonego o przyznanie nagrody powinien zawierać uzasadnienie.

5.      Nagrody wypłacane są przy okazji obchodów „Dnia Pracownika Samorządowego”.

6.      Nagroda może być przyznana pracownikowi przez kierownika urzędu więcej niż raz w roku.

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 11
 

Regulamin wchodzi w życie 22.06.2009r. po podaniu go do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie do wglądu w komórce kadrowej. 

 
 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASYSTENTÓW, WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBEDNE DO WYKONYWANIA PRACY

NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ ORAZ WSKAZANIE STANOWISK, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DODATEK FUNKCYJNY

 
Lp
Stanowisko
Wymagania kwalifikacyjne
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Dodatek funkcyjny
(czy przysługuje)
Uwagi

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
6
7

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1.

Sekretarz gminy

wyższe*
4
XX
TAK
Art.5 ups
2.

Kierownik urzędu stanu cywilnego

według odrębnych przepisów
XIX
TAK
-
3.

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

według odrębnych przepisów
4
XVIII
 
TAK
 
-
4.

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 
 
wyższe
 
 
4
 
 
XIX
 
 
TAK
 
 
-
Stanowiska urzędnicze
1.

Radca prawny

według odrębnych przepisów
XIX
TAK
 
2.

Główny specjalista

wyższe
4
XVIII
TAK
 
3.
Inspektor
wyższe
3
XVII
NIE
 
 

Starszy informatyk

wyższe
3
XVI
NIE
 
4.

Podinspektor,

Informatyk
wyższe
średnie
-
2
XV
NIE
 
5.

Samodzielny referent

średnie
2
XIII
NIE
 
6.

Referent prawny

wyższe prawnicze
-
XIII
NIE
 
7.

Referent prawno-administracyjny

wyższe prawnicze lub administracyjne
-
XIII
NIE
 
8.
Referent,
Kasjer,
Księgowy
średnie
2
XII
NIE
 
9.

Młodszy referent,

Młodszy księgowy

średnie
-
XI
NIE
 

Stanowiska doradców i asystentów

1.
Doradca
wyższe
5
XIX
NIE
 
2.
Asystent
średnie
-
XV
NIE
 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

wyższe
 
wyższe
3
 
-
XVI
 
XV
NIE
 
NIE
 
2.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

średnie
średnie
średnie
3
2
-
XIII
XI
X
NIE
NIE
NIE
 
3.
Sekretarka
średnie
-
XI
NIE
 
4.
Archiwista,

Starszy archiwista

średnie
-
IX
NIE
 
5.

Pomoc administracyjna

średnie
-
VIII
NIE
 
6.

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

podstawowe
-
V
NIE
 
7.

Kierowca autobusu

według odrębnych przepisów
XI
NIE
 
8.
Konserwator,

Palacz c.o.

zasadnicze zawodowe
-
X
NIE
 
9.

Kierowca samochodu ciężarowego

według odrębnych przepisów
XI
NIE
 
10.

Robotnik gospodarczy

podstawowe
-
VIII
NIE
 
11.
Sprzątaczka
podstawowe
-
VII
NIE
 
 

*szczegółowe wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 
 
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania

TABELA MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH

 NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 
Kategoria zaszeregowania
Maksymalna kwota w złotych
1
2
I
1.300
II
1.350
III
1.410
IV
1.480
V
1.550
VI
1.700
VII
1.850
VIII
2000
IX
2.150
X
2.300
XI
2.450
XII
2.700
XIII
2.850
XIV
3.100
XV
3.450
XVI
3.750
XVII
4.200
XVIII
4.500
XIX
4.950
XX
5.400
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-06-08

 

 

 

Wersja XML