Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 192.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego

ZARZĄDZENIE NR 192/2009

z dnia 23 czerwca 2009  roku

w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego

 

Na podstawie art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 14, art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 późn. zm.), w związku z przekroczeniem stanu alarmowego w rzekach w gminie Pokój: Stobrawa, Bogacica, Budkowiczanka, Paryski Potok, wystąpieniem z brzegów rzek oraz intensywnymi opadami deszczu, jak również ze stwierdzeniem bardzo dużej ilości podtopień pól i łąk, podtopień i zalań budynków, oraz  niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam w dniu 23.06.2009r. od godz. 2000 na terenie gminy Pokój alarm powodziowy.

§ 2
 

Wprowadza się całodobowe dyżury w Gminnym Zespole Reagowania od godziny 2000 dnia 23.06.2009 r. w składzie określonym przez Zastępcę Szefa Zespołu.

 
§ 3
 

Wprowadza się alarm przeciwpowodziowy od godziny 2000 dnia 23.06.2009 r. dla gminy sołectw:

1) Fałkowice
2) Domaradz
3) Kopalina
4) Zawiść
5) Domaradzka Kuźnia
6) Dąbrówka Dolna
7) Pokój
8) Krzywa Góra
9) Ładza
10) Krogulna
11) Siedlice
12) Zieleniec
13) Lubnów
§ 4
 

W gminie, miejscowościach w których ogłoszono alarm powodziowy należy w szczególności:

-         podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu alarmu powodziowego

-         posiadać siły i środki w gotowości do użycia;

-         przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji;

-         śledzić poziom wód w rzekach;

-         monitorować stan wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych .

 
§ 5
 

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie sołectwa przekazywać do Gminnego Centrum Zarządzania dwa razy na dobę z sytuacji na godzinę 6.00 do godziny 7.00 oraz z sytuacji na godzinę 18.00 do godziny 19.00.

W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przekazywać natychmiast Szefowi Gminnego Zespołu Reagowania.

 
§ 6

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej należy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Namysłowie, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

 
 
§ 7
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy.

 
 
§ 8
 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega głoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-06-23

 

Wersja XML