Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Zieleniec i części miejscowości Pokój

SG.VI.6220.02.2014

                                                                                              Pokój, 12 lutego 2014 r.

 
 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

              Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, 267, j.t.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

            że 06 lutego 2014 r. na wniosek złożony przez BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Usługowe S.C. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, z siedzibą w Opolu, zostało wszczęte postępowaniaadministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój realizowanego przez Gminę Pokój

               Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

             Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postepowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

          Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

        Ponadto informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

        Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania nastepuje przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

               Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój
                                                                                                    /-/
                                                                                           Brabara Zając
 
 
 
Otrzymują:

1.        Inwestor

2.        strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

1.        tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

2.        tablicach ogłoszeń sołectwa Zieleniec oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Zieleniec,

3.        tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Pokój

4.        stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  1. a/a


 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2014-02-12
Wersja XML