Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 18 marca 2013 r. o godz.15:00

Pokój, dnia 8 marca 2013 r.

OR.II.0002.21.2013
 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 

Zwołuję XXI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

18  marca 2013 r. o godz.1500

 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja o współpracy Starostwa Powiatowego z Gminą Pokój
 6. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju

b)       Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój

c)       ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój

d)       zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

e)       zmiany budżetu gminy na 2013 rok

f)        wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 

Przewodniczący Rady Gminy                     

mgr Jacek Gosławski                           

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2013-03-08

 

Wersja XML