Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nowa podstrona, dodana 2006-01-13

Załącznik  do  Zarządzenia  Nr  5/2006

Wójta Gminy Pokój z dnia 13 stycznia 2006 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie wyższe (kierunki artystyczne lub inne odpowiadające rodzajowi działalności statutowej placówki, w której prowadzony jest nabór),

b)     posiadanie łącznie co najmniej dwuletniego stażu pracy

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie zawodowe w zakresie upowszechniania kultury,

b)      umiejętność kierowania zespołem,

c)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

d)      samodzielność w podejmowaniu decyzji,

e)      dyspozycyjność.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      organizacja, koordynacja i nadzór nad działalnością kulturalną na terenie gminy,

b)      opracowywanie planów i programów działalności GOK,

c)      współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania kultury,

d)      propagowanie i organizacja amatorskiej twórczości artystycznej wśród mieszkańców gminy,

e)      nadzór i kierowanie zatrudnionymi w GOK pracownikami oraz wykonywanie wobec nich obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy,

f)        reprezentowanie GOK na zewnątrz,

g)      odpowiedzialność finansowa za wykonywane czynności,

h)      odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

i)        dbałość o terminowe rozliczenia finansowe,

j)        składanie Wójtowi Gminy informacji z działalności GOK,

 

4.            Wymagane dokumenty:

a)życiorys – curriculum vitae,

b)     list motywacyjny,

c)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)     kserokopie świadectw pracy,

e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora GOK w Pokoju” w terminie do dnia 31.01.2006r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój (www.bip.gminapokoj.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1593
z późn. zm.).”

 

 WÓJT GMINY POKÓJ 

   /-/ Władysław Kuikinformację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 13.01.2006
Wersja XML