Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nowa podstrona, dodana 2005-12-15

Załącznik  do  Zarządzenia  Nr  2/KU/2005

Wójta Gminy Pokój z dnia 14 grudnia 2005 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pokoju

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie wyższe techniczne,

b)     dobra znajomość obsługi komputera (w tym znajomość pakietu biurowego OFFICE),

c)posiadanie łącznie co najmniej dwuletniego stażu pracy

d)     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność kierowania zespołem,

b)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c)      samodzielność w podejmowaniu decyzji,

d)      dyspozycyjność.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      nadzór nad eksploatacją gminnego składowiska odpadów komunalnych,

b)      nadzór nad obsługą i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Pokoju,

c)nadzór nad obsługą i eksploatacją stacji uzdatniania wody w Zieleńcu,

d)      nadzór nad cmentarzami komunalnymi w m. Zieleniec i Krzywa Góra

e)kierowanie sprawami konserwacji, modernizacji i budowy obiektów stanowiących mienie komunalne,

f)        nadzór i kierowanie inwestycjami z zakresu wodociągowania gminy,

g)nadzór i kierowanie inwestycjami z zakresu kanalizacji gminy,

h)rozliczanie kart drogowych pojazdów ZGK,

i)        rozliczanie miesięcznych kart pracy pracowników i fakturowanie wykonanych przez ZGK usług,

j)        nadzór i kierowanie zatrudnionymi w ZGK pracownikami oraz wykonywanie wobec nich obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy,

k)      organizowanie i nadzorowanie zadań wykonywanych przez ZGK,

l)        reprezentowanie ZGK na zewnątrz,

m)    odpowiedzialność finansowa za wykonywane czynności,

n)odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

o)      dbałość o terminowe rozliczenia finansowe,

p)      składanie Wójtowi Gminy informacji z działalności ZGK,

 

4.            Wymagane dokumenty:

a)życiorys – curriculum vitae,

b)     list motywacyjny,

c)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)     kserokopie świadectw pracy,

e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pokoju” w terminie do dnia 29.12.2005r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój (www.bip.gminapokoj.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1593
z późn. zm.).”

 

 

                                                                                                                       WÓJT  GMINY POKÓJ

        /-/Władysław Kuik

 
informację wytworzył(a): Ref.GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 15-12-2005
Wersja XML