Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU

nowa podstrona, dodana 2006-03-06

 Projekt  - DRW - I - 60511/69/05                  ZP- 6 /2006                 Pokój dnia  2006-03-06

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów  wiejskich 2004-2006”  

 

                              OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                   O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ  60.000 EURO 

  

Przedmiot zamówienia:

 REMONT  CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W  DOMARADZU  

 

1)   GMINA POKÓJ    ul. Sienkiewicza 8   46 -034   Pokój

www.gminapokoj.pl   wojt@gminapokoj.pl  tel/fax  077 4693080

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:               przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8  pok. nr 1- Zamówienia publiczne

Osobą upoważnioną do kontaktów jest  Andrzej Wójtowicz

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  :

  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu  gr.15 cm – 223,3 m2

  Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna gr. 10 cm223,3 m2

  Ułożenie kostki brukowej gr.8 cm  - 223,3 m2.

  Ułożenie krawężnika drogowego 15x30x100  -  32 mb

  Ułożenie obrzeży betonowych                          - 100mb

  Rozebranie chodników  z płyt betonowych  - 197,4 m2

  Wykonanie koryta -10 cm, podsypka piaskowa gr. 3cm, podsypka piaskowa gr. 7cm,

  ułożenie kostki brukowej betonowej gr.6 cm – na powierzchni  197,4 m2.  

 

Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ   załącznik –   Przedmiar robót

 

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień :  45233222-1

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

 

6) Termin wykonania zamówienia:   15 MAJA  2006 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w   art. 22  ust 1.

i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w   SIWZ  rozdział VIII i IX

 

 8) Informacja na temat wadium:   nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga %   |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania                                                        |100   %  |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

  GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 7

  do dnia 2006-03-22 do godz. 12:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

 GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 10

   dnia 2006-03-22  godz. 12:15  

 

12) termin związania ofertą  okres  30 dni   tj. do dnia 2006-04-21

                          

                                                                                                                                                                                   WÓJT  GMIN POKÓJ 

 

WłADYSŁAW  KUIKinformację wytworzył(a): Jan Zimoch UG Pokój
za treść odpowiada: Referat GPI
data wytworzenia: 06.03.2006 r.
Wersja XML